Expert Contabil PE

servicii de contabilitate primara si de gestiune, contabilitate financiara, consultanta fiscala, audit intern, expertiza financiar-contabila

Cautare in site

 

Link-uri utile
acasaserviciiutileintrebari frecventecontact

intrebari frecvente

La o societate comerciala cu capital integral privat, romanesc, se poate repartiza din profitul net o suma ce urmeaza a fi platita salariatilor ca fond de profit?

Prevederile O.G. 61/2005 si ale Legii 414/2004, in opinia noastra pot fi aplicate si societatilor private, cu respectarea insa a prevederilor din aceste acte normative, respectiv inregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor constituite pentru aceste sume in anul realizarii profitului si anularea provizionului prin venituri in anul repartizarii profitului. De mentionat insa ca in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, doar asociatiilor/actionarilor li se cuvine profitul net sub forma de dividende, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

Ce inregistrari trebuie facute in urmatoarea situatie: in anul 2003, am executat lucrari pentru o societate, pentru care am emis facturi si le-am incasat partial; din valoarea acestor facturi 10% reprezenta garantia de buna executie, pe termen de doi ani; in anul 2004, societatea pentru care am executat aceste lucrari a intrat in procedura de faliment. Cum trebuie sa procedez in ceea ce priveste TVA colectata pentru aceste facturi si cu soldul neincasat de la contul 4111?

Potrivit prevederilor art. 22 (1) litera b din Codul fiscal, pentru lucrarile de constructii ce necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, se constituie provizioane in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate. Inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract. Conform prevederilor art. 135(6) din Codul fiscal, exigibilitatea T.V.A. aferenta sumelor constituite drept garantie ia nastere la data incheierii procesului verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia. In situatia in care beneficiarul lucrarilor executate de dumneavoastra intra in procedura de faliment, dumneavoastra va inscrieti in masa credala, avand posibilitatea sa va recuperati integral sau in parte creanta. In caz contrar, soldul contului 411 se va inchide printr-un cont de cheltuieli nedeductibile fiscal, iar T.V.A. ramane colectat pentru toata valoarea facturata.

Cum se procedeaza pentru aprobarea editarii cu ajutorul tehniciii de calcul a formularelor cu regim special?

Potrivit prevederilor OMF 1177/1998, contribuabilii pot solicita directiilor generale ale finantelor publice aprobarea editarii cu ajutorul tehnicii de calcul a formularelor cu regim special, seriile si plajele de numere fiind acordate de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".

Cum se mai poate achizitiona registrul de evidenta fiscala pentru o societate care, desi avea obligatia cumpararii acestuia, nu a facut-o?

Potrivit art. 11 alin. 1 din O.M.F. 870/2005, registrul de evidenta fiscala se elibereaza, contra cost, de unitatile fiscale din raza teritoriala in care contribuabilul isi are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.

Daca a fost pierduta o factura de la un furnizor, cum mai pot inregistra valoarea respectiva?

In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maxim 30 de zile de la constatare. Conform prevederilor art. 31. si art. 32 din OMF 1850/2004 - Anexa 1 - privind Normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila (Monitorul Oficial 23 bis/07.01.2005), in cazul in care documentul disparut a fost emis de alta unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitenta, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitenta. In acest caz, unitatea emitenta va trimite unitatii solicitatoare, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit. Documentele reconstituite vor purta mentiunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea. Documentele reconstituite conform prevederilor normelor mai sus mentionate constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.

Asociatul unic al unui SRL este cetatean nerezident. Firma are profit, ce a fost repartizat ca dividende, care au fost ridicate. Asociatul vrea sa deie banii ridicati ca dividende la o alta firma din Romania, ca imprumut, avand ca asociat unic o firma din strainatate, iar persoana care da banii imprumut este asociat al firmei din strainatate. Ce acte trebuie intocmite si ce impozite are de platit persoana nerezidenta, care da imprumutul?

Potrivit prevederilor art.4 din Regulamentul nr.4 BNR privind regimul valutar, din 01.04.2005, actualizat, nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina si sa utilizeze active financiare exprimate in valuta si in lei. Persoana fizica nerezidenta, pentru veniturile din dividende ridicate datoreaza impozit pe dividende, conform prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri (daca prezinta certificat de rezidenta fiscala), sau impozit, conform Titlului V din Codul fiscal art.115 (1) lit. a) si art. 116 (2) lit. c). Cu dividendele nete astfel impozitate, persoana fizica nerezidenta poate credita firma la care este asociat, in lei sau valuta. Creditarea se poate face in baza unui contract incheiat intre asociat si societate si, conform clauzelor mentionate in contract, asociatul poate beneficia de dobanda pentru suma acordata drept credit societatii. Dobanzile obtinute din Romania de o persoana fizica nerezidenta sunt impozabile, potrivit Titlului V din Codul fiscal art.115 (1) lit. b si art. 116 (2) lit.c, cu 15% din suma incasata, prin retinere la sursa, numai atunci cand beneficiarul venitului nu a prezentat un document prin care sa ateste rezidenta sa fiscala. In situatia in care este incheiata conventie de evitare a dublei impuneri intre Romania si statul de rezidenta a beneficiarului venitului, pentru a beneficia de prevederile acestei conventii, este necesar ca acesta sa prezinte originalul sau copia tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau unul din documentele prevazute la paragraful 13 (1) de la art.118(2) al Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.

In ce conditii se pot suporta de catre unitate cheltuielile de scolarizare? Ma refer la cheltuielile aferente scolii de sofer, pentru directorul unei asociatii nonprofit.

In cazul unei asociatii nonprofit, cheltuielile aferente scolii de soferi, suportate pentru director, reprezinta avantaje in natura pentru acesta si, potrivit art. 56 din Codul fiscal, aceste avantaje sunt considerate venituri din salarii, ce se impun cu 16%.

Care este situatia societatilor care nu desfasoara activitate sau nu au angajati? Acestea trebuie sa depuna trimestrial declaratia 100 si 300?

Declaratia 100 se depune trimestrial si va fi completata cu zero doar la rubrica impozit pe venit (nu si celelalte impozite). Decontul 300 se depune lunar, pentru cei care in anul precedent au avut o cifra de afaceri de peste 100.000 EU (acesta este decontul 301), si trimestrial, de cei care au avut o cifra de afaceri sub 100.000 EU (acesta este decontul 302). Deconturile 301 si 302 apar doar in programul informatic, pentru a fi selectat in vederea completarii acestuia lunar sau trimestrial, dupa caz, iar decontul listat este formularul 300, pentru ambele situatii.

In cifra de afaceri pentru plafonul de scutire de TVA, prevazuta de art. 152 din Codiul Fiscal, intra si vanzarea de active proprii de catre o societate?

Potrivit prevederilor art. 146(2) din Codul fiscal si pct. 52(7) din HG 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, din punct de vedere al TVA, cifra de afaceri este constituita din suma, fara TVA, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite, cu drept de deducere, inclusiv avansurile incasate din astfel de operatiuni. In acest context legislativ, vanzarea de active proprii, fiind o operatiune taxabila, intra in cifra de afaceri pentru stabilirea plafonului de scutire TVA.

Care este cuantumul diurnei in tara si in strainatate ?

Potrivit prevederilor art. 21, alin. 3, lit. b din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, sunt deductibile cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau precedent. In situatia in care contribuabilul inregistreaza pierdere contabila din cumularea rezultatului contabil curent cu cel reportat, deductibilitatea cheltuielilor de transport, cazare si indemnizatia acordata salariatilor sunt limitate la nivelul stabilit pentru institutiile publice.

O firma cu obiect principal de activitate Codul CAEN 7414 (consultanta pentru afaceri si management) poate intocmi evidente contabile, pe computer, la alte firme cu cifra de afaceri sub 50.000 euro, in varianta in care administratorii acestor firme vor semna acele evidente ?

Potrivit Ordinului 601/2002 privind clasificarea activitatilor din economia nationala, activitatile de contabilitate, revizie contabila si consultanta in domeniul fiscal sunt incadrate la Codul CAEN 7412. In opinia noastra, nu puteti intocmi evidente contabile pentru alti agenti economici, intrucat nu aveti in obiectul de activitate asemenea activitati.

In situatia in care in anul 2004 am majorat capitalul social al societatii din profitul net al anului 2003, cum este corect sa procedem:
a. repartizam direct profitul net, drept majorare de capital social?
b. repartizam profitul net actionarilor drept dividende, cu achitarea impozitului aferent, urmand ca actionarii sa participe cu aceste dividende la majorarea de capital social?

In functie de hotararea adunarii generale a asociatilor, profitul net poate fi distribuit pentru majorarea capitalului social, fara a exista vreo obligatie de impunere, daca se realizeaza o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica, asa cum prevad dispozitiile art. 7, alin.1, pct.12, litera a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Capitalul social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii se impune ca dividend la momentul lichidarii societatii, conform prevederilor art. 27 alin.(2) pct. 83 din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

In situatia in care in cursul anului 2005 nu se emite nici o hotarare A.G.A. de repartizare la dividende a profitului anului 2004, dar o astfel de hotarare se va emite abia in 2006, mai exista obligatia legala de a vira impozitul de 10% pe dividende pana la data de 31 decembrie 2005, conform art. 36 din Codul Fiscal?

In situatia in care s-a hotarat repartizarea profitului pe dividende, impozitul pe dividende de 10% trebuie virat pana la data de 25 a lunii urmatoare ridicarii dividendelor, iar daca acestea nu au fost ridicate, cel mai tarziu pana la 31 decembrie2005.
Daca profitul ramane nerepartizat, impozitul se va vira la data platii dividendelor sau cel tarziu pana la sfarsitul anului in care se hotaraste repartizarea profitului la dividende.

In situatia in care profitul anului 2004 ramane nerepartizat, adica in sold la contul 117 (creditor) si dupa data de 30.04.2005, A.G.A. poate ca ulterior acestui termen sa emita o hotarare de repartizare a profitului anului 2004 la dividende, adica inregistrarea 117=457 si 121=129 sa se efectueze si dupa data de 30.04.2005?

In anul urmator se fac inregistrarile contabile: 121 = 129 Repartizarea profitului pe destinatiile hotarate de A.G.A.: 117 = % 457 1068 ... Facem mentiunea ca daca se dorea ca profitul anului 2004 sa ramana nerepartizat, urmand ca repartizarea sa se faca la o data ulterioara, in P.V. al A.G.A. trebuia mentionat acest lucru. In acest caz, contul 121 ramanea cu sold creditor, urmand ca in anul urmator sa se faca inregistrarea contabila: 121 = 117. Profitul se repartiza pe destinatii la data la care se dorea acest lucru.

Bonurile fiscale (in afara de cele pentru combustibil si cele pentru taxi) neinsotite de factura fiscala reprezinta cheltuieli deductibile?

Potrivit pevederilor art. 6, alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document ce sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Potrivit prevederilor art. 2, alin. 1 din Ordinul 903/2000 privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila, in vederea inregistrarii in contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, unitatile emitente vor completa, pe partea de verso a bonului, urmatoarele informatii: denumirea, adresa, si codul fiscal al cumparatorului, aplicand, totodata, stampila unitatii.
In acest context legislativ, in opinia noastra, pentru cheltuieli poate fi inregistrat bonul fiscal ce cuprinde datele de mai sus, insa nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata. Mentionam insa ca, la solicitarea beneficiarului, vanzatorul sau prestatorul este obligat sa emita factura fiscala, caz in care factura reprezinta documentul fiscal de inregistrare in contabilitate si de deducere a TVA.

In situatia in care administratorul crediteaza societatea, se utilizeaza dispozitie de incasare sau chitanta?

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar - contabile, dispozitia de incasare/plata serveste ca:
- dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc;
- dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare;
- document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.
Potrivit prevederilor H.G. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, chitanta serveste ca:
- document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii;
- document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate.
In contextul legislativ prezentat, pentru suma incasata se utilizeaza chitanta si, in functie de organigrama societatii, se poate sau nu utiliza si dispozitia de incasare catre caserie, ca anexa la chitanta.

Ce implicatii are faptul ca un punct de lucru are cod fiscal?

Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, potrivit prevederilor art. 26, alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, pentru persoanele juridice cu sediul in Romania care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este persoana juridica, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plata impozitului se face, potrivit legii, de catre sediile secundare (cu peste cinci salariati) ale persoanei juridice.
In contextul legislativ prezentat mai sus, plata contributiilor (C.A.S., C.A.S.S., Somaj) se va face de catre societatea "mama", iar impozitul pe salarii va fi virat la unitatea fiscala in raza careia este situat sediul secundar. La unitatea fiscala a sediului secundar se va depune, lunar, si declaratia 100 - cu impozitul pe salarii datorat.

In cazul vanzarii unei publicatii catre o alta societate, care este perioada de amortizare?

Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si, respectiv, perioada de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in H.G. 2139/2005.

Declaratiile 010 si 050 pot fi trimise si prin posta?

Declaratia de mentiuni se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata; data depunerii declaratiei de mentiuni este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Cheltuielile aferente transportului la si de la locul de munca mai sunt deductibile fiscal incepand cu anul 2005?

Incepand cu anul fiscal 2005, conform prevederilor art. 21, alin 3, lit.c din Codul fiscal, modificat si completat de O.G. 83/2004, cheltuielile cu transportul salariatilor, la si de la locul de munca, nu intra in categoria cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitata. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile, daca se face dovada ca sunt recuperate prin pretul produselor sau tarifelor practicate de dumneavoastra.

Asociatul unic poate ridica in cursul anului dividende in avans?

Dividendele se pot ridica numai dupa aprobarea bilantului contabil, in cursul anului existand posibilitatea ca asociatul unic sa-si stabileasca o indemnizatie lunara, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale.

Dividendele se pot ridica numai dupa aprobarea bilantului contabil, in cursul anului existand posibilitatea ca asociatul unic sa-si stabileasca o indemnizatie lunara, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale.

In conformitate cu prevederile art. 21, alin. (3), lit. m, din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, sunt deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii, in baza contractelor incheiate intre parti in acest scop. Pentru utilitati, firma dumneavoastra poate incheia contracte directe cu furnizorii de aceste servicii sau acestea se pot stabili proportional cu suprafetele alocate sediului firmei si prevazute in contractul de inchiriere.

Avind in vedere art. 83 din Codul de Procedura Fiscala, republicat, daca obligatiile de plata sint inregistrate in contabilitate conform documentelor primare (stat de plata, de exemplu), plata lor la ce valoare se va face, la valoarea nominala a obligatiei sau la valoarea ajustata? Daca platile se fac si se inregistreza in contabilitate la valoarea ajustata regularizarile se fac la sfarsit de an prin cont de venituri sau cheltuieli (deductibile sau nu in functie de natura obligatiei)?

Incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2005, sumele de plata inscrise in declaratia 100 si decontul 300 vor fi rotunjite la 1.000 lei. Plata acestor obligatii se va face la nivelul celor declarate (sume rotunjite). Diferentele in plus sau in minus rezultate din rotunjiri se vor inregistra in contabilitate pe seama veniturilor sau cheltuielilor, dupa caz.

Care sunt conditiile in care asociatul poate credita firma? Ce acte trebuie intocmite cu aceasta ocazie ?

Nu exista conditii stipulate expres prin acte normative de creditare a firmei de catre asociati. Cu ocazia creditarii firmei de catre asociati se intocmeste documentul de incasare, respectiv chitanta cod 14-4-1 (neplatitori TVA) sau chitanta fiscala cod 14-4-2 (platitori TVA).

Care este O.G. care reglementeaza modificarea inventarierii?

Inventarierea patrimoniului se efectueaza conform prevederilor O.M.F.P. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 1174 din 13.12.2004.

Care sunt conditiile necesare incheierii unui contract de imprumut intre doua firme?

Doua firme pot incheia intre ele un contract de imprumut, cu conditia ca firma care acorda imprumutul sa aiba ca obiect de activitate " Creditarea pe baza de contract - Cod CAEN 6521 ".

De la 1ianuarie 2005 se aplica TVA (se deduce) pe facturile de achizitii de material lemnos sau pe facturile de vanzari (se colecteaza TVA), conform modificarilor Codului

Potrivit prevederilor pct. 13, alin. 2 din Legea nr. 494/2004 cu referire la art. 160^1 alin 2 si 3 din O.G. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, pentru materialele lemnoase, furnizorii si beneficiarii inregistrati ca platitori de T.V.A. au obligatia sa aplice masurile simplificate. In contextul legislativ prezentat mai sus, pentru vanzarile de materiale lemnoase, pe facturile emise veti inscrie mentiunea "taxare inversa", aceasta presupune ca furnizorii si beneficiarii vor evidentia T.V.A. in jurnalele de cumparari respectiv vanzari, in decontul de T.V.A. ca taxa deductibila si colectata, iar inregistrarea in contabilitate se va face: 4426 = 4427.
Decontarea facturii intre furnizori si beneficiari se va face la valoarea fara T.V.A.

Cum ramane cu deducerea personala lunara in cazul handicapului propriu (accentuat) inceand cu 1 ianuarie 2005? A fost eliminata sau pur si simplu a fost doar o scapare? Daca mai ramine valabila as vrea sa stiu care este cuantumul acesteia?

Potrivit art. 56, alin. 2 din O.U.G. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, deducerea personala se acorda degresiv in functie de venitul lunar brut realizat, fara a tine cont de situatia proprie a angajatului (respectiv gradul de handicap). Cotele degresive sunt : pana la venitul net de 1.000 RON se acorda integral deduceri personale, pentru venitul net intre 1.000-3.000 RON se acorda degresiv deduceri personale, iar pentru venituri nete peste 3.000 RON nu se acorda deduceri personale

Incasarea unei facturi externe se poate face si in numerar sau numai prin contul bancar?

Conform prevederilor Regulamentului nr.1/2004 al Bancii Nationale a Romaniei, incasarea facturilor externe care decurg din tranzactii de comert international cu bunuri si servicii, reprezinta operatiuni valutare care se pot efectua prin transfer bancar, in numerar sau prin orice alte modalitati de plata practicate de institutii de credit, in functie de natura operatiunii respective.

Daca un punct de lucru fara personalitate juridica, infiintat de catre o persoana juridica, are sub cinci angajati cu contract individual de munca, exista obligatia inregistrarii fiscale separate, la organul fiscal teritorial, a puncutului de lucru sau nu?

In situatia in care punctul de lucru se infiinteaza intr-o localitate din alt judet decat cel al societatii mama, inregistrarea acestuia se face la Registrul Comertului din judetul in care se afla sediul social al societatii. Certificatul de mentiuni eliberat de Registrul Comertului se inregistreaza la organul fiscal unde este situat punctul de lucru. Punctului de lucru, avand sub cinci angajati, nu i se atribuie cod fiscal distinct.
Daca sediul societatii si punctul de lucru se afla in acelasi judet, inregistrarea punctului de lucru se va face doar la Registrul Comertului, acesta transmitand toate modificarile organului fiscal.

La inregistrarea datoriilor prescrise de la furnizori, ce regim are TVA-ul din facturile respective? Este necesara colectarea TVA-ului sau intreaga suma neachitata se inregistreaza in contul 758 - Alte venituri din exploatare ?

Datoriile prescrise catre furnizori se vor inregistra in contul 758 - alte venituri din exploatare, fara a colecta TVA aferenta, TVA fiind colectata deja de catre furnizorul dumneavoastra.

Care este plafonul de casa in valuta ?

- disciplina financiar-valutara nu prevede un plafon pentru casa in valuta;
- nu exista facturier sau chitrantier special pentru valuta;
- potrivit prevederilor art. 1 din O.G. 28/1999, republicata, privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
- actul normativ care reglementeaza efectuarea operatiunilor valutare este Regulamentul 1/2004 emis de Banca Nationala a Romaniei.

De când intr? în vigoare prevederile Legii 507/2004 privind modificarea OG.94/2004 referitoare la OG 15/1996 privind înt?rirea disciplinei financiar-valutare, respectiv abrogarea alineatelor 6 ?i 7 ale articolului 5 cu privire la plafonul de cas??

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicata, legile si ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau la o data ulterioara prevazuta in textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, si expira la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare. In acest context legislativ, prevederile Legii nr. 507/2004 pentru aprobarea OG nr. 94/2004, de modificare a OG nr. 15/1996, intra in vigoare din data de 22.11.2004.

Daca o reprezentanta straina plateste angajatilor sai diurna in valuta pentru deplasarile in strainatate, care sunt documentele justificative pentru inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor cu diurna respectiva. Daca plata diurnei se face prin virament bancar in contul personal al angajatului, este necesar sa avem ordinul de deplasare pentru justificarea sumelor? Este necesar sa avem anexat la ordinul de deplasare si o copie dupa pasaportul angajatului, cu vizele de intrare si iesire din tara? Care este actul legislativ care reglementeaza acest aspect?

Actul normativ care reglementeaza diurna in valuta pentru angajatii trimisi in strainatate este H.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative pentru acordarea diurnei sunt: ordinul de deplasare, copie dupa pasaport cu vizele de intrare - iesire din tara si in functie de mijlocul de transport folosit, documentul de transport din care sa rezulte timpul efectiv pentru care se acorda diurna.

O societate cumpara de la alta societate mijloace fixe (cladiri, autoturisme, utilaje, case de marcat). Cum se stabileste valoarea de intrare pentru fiecare mijloc fix, in conditiile in care unele dintre acestea au fost complet amortizate la societatea de la care au fost cumparate? Cum se stabileste durata normata de amortizare?

Potrivit prevederilor pct. 12 lit. f) cap. II din HG nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile aduse prin HG nr.568/2000, ale art. 24 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal si ale pct. 3.1 lit. a) cap.II - Forma si continutul situatiilor financiare anuale simplificate din OMF nr.306/2002, la data intrarii in patrimoniu, bunurile procurate cu titlu oneros se evalueaza la cost de achizitie. Durata normala in care se va recupera valoarea de intrare se stabileste de o comisie tehnica, cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic.

In cazul unei microintreprinderi asociatul unic poate imprumuta firma daca intre firma si asociat exista un contract de imprumut sau mai trebuie indeplinite si alte conditii? La imprumutul acordat se poate calcula dobanda si daca da, care este nivelul ratei dobanzii care se aplica ?

Asociatul/asociatii pot credita firma. Nivelul ratei dobanzii anuale pe care o poate plati unitatea este cel stabilit prin contract. Nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile este insa limitat pentru platitorii de impozit pe profit. Potrivit prevederilor art. 71, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul platii dobanzii. Impozitul astfel stabilit este impozit final. Virarea acestuia se face de catre platitorul de venit la momentul platii dobanzii.

Pot sa tin evidenta contabila, cu contract de conventie civila, la un S.R.L. care nu a avut activitate pana acum dar care estimeaza ca va avea o cifra de afaceri de 200 milioane lei pe luna ?

Potrivit prevederilor art. 11, alin. 2 si 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata de Ordonanta nr. 70/2004, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome etc. organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane sunt incadrate cu contract de munca.
Contabilitatea poate fi organizata, respectiv condusa, si pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, care raspund potrivit legii.
Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finantelor Publice stabileste, in functie de evolutia inflatiei si de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, numai de catre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.
Potrivit prevederilor O.M.F. 1988/2001, la societatile la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat potrivit legii sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate autorizate.

Avand in vedere prevederile Legii 571/2003, art.21, al 4, lit.p si art.31 al 4, va supunem atentiei urmatoarea speta:
- cheltuieli privind sponsorizarile 10.000.000 lei
- cifra de afaceri 5.000.000.000 lei
- Impozit profit 1.000.000.000 lei
Intrebare : suma de 5.000.000 lei care se incadreaza in conditiile enumerate este deductibila?

Potrivit prevederilor art. 21, alin. 4, litera p din Legea nr. 571/2004 privind Codul Fiscal, sunt cheltuieli nedeductibile, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii. Conform prevederilor art. 31 alin. 4 din legea mai sus mentionata, contribuabilii care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
b) nu depasesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.
In contextul celor prezentate mai sus, rezulta clar ca indiferent de marimea lor, cheltuielile de sponsorizare/mecenat sunt nedeductibile fiscal, dar se scad din impozitul pe profit daca sunt indeplinite cele doua conditii prevazute la art. 31(4).

In cazul unei microintreprinderi, neplatitoare de TVA,cheltuielile de protocol sunt limitate? Daca da, care este baza legala si ce obligatii se platesc pentru depasirea acestora?

Potrivit prevederilor art. 21, alin. 3, lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este limitata deductibilitatea cheltuielilor de protocol, nu si efectuarea acestor cheltuieli.
In cazul microintreprinderilor platitoare de impozit pe venit (si nu pe profit) nu se pune problema deductibilitatii cheltuielilor la calculul impozitului. Singura problema era a T.V.A. aferenta depasirii cheltuielilor de protocol limitate, in cazul platitorilor de T.V.A. (ceea ce nu este cazul dumneavoastra).

Am o intrebare referitoare la calculul impozitului pe profit: la data de 30.09.2004, societatea are un profit impozabil de 100.000.000 lei. Pierderea fiscala, la 31.12.2003, este de 200.000.000 lei si apare din anul 2001. In aceste conditii, se mai plateste impozit pe profit pentru trim. Al III-lea 2004 sau se recupereaza pierderea fiscala din anii precedenti ?

Conform art. 26 ( 1 ) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pierderea anuala stabilita prin declaratia de impozit pe profit se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. Drept urmare, pierderea inregistrata in anul 2001 se poate recupera din profitul impozabil obtinut in cursul anului 2004, in cazul in care aceasta pierdere nu a fost recuperata pana acum.

1.As dori sa cunosc daca reprezentantele straine sun obligate sa conduca evidenta in partida simpla sau exista si posibilitatea de a se opta pentru evidenta in partida dubla. Mentionam ca evidenta in partida dubla ne-ar oferi informatiile necesare intocmirii raportarilor lunare solicitate de firma mama, in ceea ce priveste volumul si structura cheltuielilor efectuate de reprezentanta.
2. Pana la aceasta data reprezentanta a functionat pe raza municipiului Bucuresti, a condus evidenta in partida dubla si a fost verificata de Administratia Financiara Bucuresti, pana la data de 30.06.2004. Cum sa procedam incepand cu 1.07.2004?

Conform prevederilor art. 124 (4), pct. 23 (1) din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal: Reprezentantele vor conduce contabilitateain partida simpla conform prevederilor legislatiei din Romania, avandu-se in vedere si prevederile OMF 1193/2003 privind conducerea contabilitatii in partida simpla de catre reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine. Incepand cu 1 iulie 2004, veti conduce contabilitatea in partida simpla, condorm prevederilor legale anterior mentionate.

Cand trebuie depus declaratia 010 (declaratia de inregistrare fiscala)? Societatea s-a infiintat in 2001 si nu a depus niciodata aceasta declaratie, insa nu s-au efectuat modificari dupa infiintare.Mai este necesar depunerea declaratiei? Care este termenul de depunere?

Conform prevederilor art.69 (1) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, depunerea declaratiei 010 se face in termen de 30 zile de la data producerii modificarilor.

Trebuie modificata casa de marcat pentru a exprima valoarea in leul nou? Si de cand?

Potrivit prevederilor O.M.F. 1840/2004 pentru aprobarea precizarilor referitoare la unele masuri pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004, incepand cu data de 1 iulie 2005, contabilitatea se tine in lei noi, denumiti, potrivit legii, lei.
Operatiunea de conversie se efectueaza astfel:
- fie prin rotunjirea sumelor la ordinul sutelor, in plus - pentru valori mai mari de 50, inclusiv, respectiv, in minus - pentru valori mai mici de 50, urmata de impartirea la 10.000 (zece mii) a sumelor astfel rezultate;
- fie prin impartirea sumelor la 10.000 (zece mii), urmata de rotunjirea zecimalelor sumelor astfel obtinute la a doua zecimala (banul), prin adaos sau lipsa, astfel: suma rezultata in urma impartirii ce depaseste 0,0050 lei noi, inclusiv, se rotunjeste la 0,01 lei noi, iar suma mai mica de 0,0050 lei noi se rotunjeste la 0 (zero) lei noi.
In cazul in care pe casa de marcat aveti introduse in memorie preturile, trebuie sa luati legatura cu firma care asigura service-ul, pentru efectuarea conversiei; daca codurile se introduc manual, concomitent cu preturile produselor, la fiecare vanzare, introducerea preturilor, incepand cu data de 01.07.2005, se va efectua dupa operatiunea de conversie, astfel incat pe casa de marcat se vor marca doar preturile noi.

In cazul in care programul de contabilitate editeaza si registru de casa, acesta este valabil ca si formular contabil sau este necesar si intocmirea registrului de casa manual?

Potrivit prevederilor O.M.F.P. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, registrul de casa trebuie sa furnizeze obligatoriu urmatoarele informatii:
- denumirea unitatii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- numarul curent, numarul actului de casa, numarul anexelor, explicatii, incasari, plati;
- report/sold ziua precedenta;
- semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.
In situatia in care, cu ajutorul programului informatic, registrul de casa furnizeaza informatiile enumerate mai sus, nu mai este necesara intocmirea acestuia si manual.

Exista posibilitatea de a trimite declaratia prin internet (ca cea de somaj)?

Potrivit prevederilor art. 75, alin. 1 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, declaratia fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata.  

Cheltuielile reprezentand tichete de masa acordate angajatilor sunt cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, in situatia in care angajatul inregistreaza obligatii bugetare restante ?

Potrivit prevederilor art. 21 alin. ( 3) lit. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile reprezentand tichetele de masa acodate de angajatori potrivit legii (respectiv Legea 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare), sunt deductibile la calculul profitului impozabil, chiar in conditiile in care societatea inregistreaza obligatii bugetare restante.

As dori sa aflu daca de la 1 ianuarie 2006 toate societatile vor trece la impozit pe profit? Daca da, imi puteti spune si unde scrie acest lucru?
O alta intrebare: daca o societate a obtinut profit in 2004 si a hotarat ca o parte sa fie folosit pentru investitii, iar o parte ca dividente, acum mai poate face o modificare astfel incat partea din profit ce este alocata investitiilor sa fie folosita tot ca dividende? Se mai pote face o alta hotarare a asociatilor?

Pana in prezent nu exista nici o reglementare legala cu privire la faptul ca incepand cu data de 1 ianuarie 2006 toate societatile vor deveni platitoare de impozit pe profit. In cazul in care adunarea generala a asociatilor a hotarat repartizarea profitului aferent anului 2004 pentru dezvoltare si pentru dividende, conform art. 19 alin. (3) din Legea 82/1991, republicata, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv in anul 2005, repartizarea profitului pe destinatii trebuia inregistrata in contabilitate astfel: 117 = 457 si 117 =1068
In opinia noastra, o noua hotarare a asociatilor poate modifica destinatia initiala data profitului, respectiv de la fond de dezvoltare la dividende, cu toate obligatiile ce decurg din aceasta.

In cazul achizitionarii unui autoturism de catre o PFA platitoare de TVA, cum trebuie sa inregistreze in contabilitate, in decontul de TVA si in declaratia de venit, valoarea avansului acordat, rata de leasing, valoarea reziduala. Contractul de leasing a fost incheiat pentru o perioada de doi ani. PFA calculeaza amortizarea?

Avansul platit, precum si ratele de leasing se inregistreaza cronologic in Registrul jurnal de incasari si plati. Aceste plati nu reprezinta insa cheltuieli.
Amortizarea se face potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare, iar cheltuiala cu amortizarea fiscala se evidentiaza in Fisa pentru operatiuni diverse.
Venitul impozabil se va stabili ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile aferente, in cazul prezentat, amortizarea masinii. Veniturile si cheltuielile din contabilitatea proprie se preiau in declaratia speciala, iar venitul net rezultat se trece in declaratia de venit global.
Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului si ratelor achitate se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si se preia in decontul de TVA la rubrica prevazuta pentru TVA deductibil.

In legatura cu salariatii angajati de o microintreprindere, care au absolvit recent o forma de invatamant si pentru care AJOFM acorda un salariu minim pe economie, in urma incheierii unui contract. Care sunt inregistrarile contabile din punctul de vedere al unei microintreprinderi si daca aceste venituri sunt impozitate cu cota de 1,5%, respectiv 3% .

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant:
a) 641= 421 - cu drepturile salariale cuvenite absolventilor
b) 437=741 - cu sumele deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somaj
c) 445=741 - cu sumele de recuperat in cazul in care suma necesara pentru acoperirea platii salariilor absolventilor este mai mare decat contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
Veniturile inregistrate in contul 741 trebuie sa le impozitati cu cota de 1,5 %, respectiv 3%.

 

web hosting, web design, promovare web atelier de gravura laser si mecanica wireless hotspot, internet wireless gratuit fotogravura laser, personalizare cadouri, funerare